booster1
booster2
booster3
Үйлчилгээний эрх, үнэ тариф

«UltraBooster»

50Mbps
Холбогдох цагийн
эрх
Хүсэлт
Код
Үнэ тариф
Төгрөг
3 цаг
Username U3
3000 төг
24 цаг
Username U24
15000 төг

«MegaBooster»

25Mbps
Холбогдох цагийн
эрх
Хүсэлт
Код
Үнэ тариф
Төгрөг
3 цаг
Username M3
2000 төг
24 цаг
Username M24
10000 төг

«TurboBooster»

10Mbps
Холбогдох цагийн
эрх
Хүсэлт
Код
Үнэ тариф
Төгрөг
3 цаг
Username T3
1000 төг
24 цаг
Username T24
5000 төг